Snelle en goede levering van onze designmeubels en maatwerk in hout

Levering in ontvangst nemen

U tekent voor "goede ontvangst". Bereid uw levering of omruiling dus goed voor. Controleer direct bij ontvangst met de vervoerder uw levering op aantallen en eventuele beschadigingen aan de verpakking. Zo voorkomt u manco's en wordt schade tijdig opgemerkt en sneller afgehandeld. Leveren en installeren > 

Groot kookeiland in de keuken met grijs stenen werkblad in betonlook en Fenix Grigio Londra keukenfronten en kastdeurtjes

Houtmerk, een echt merk!

Wie online zaken doet kan zich geen missers of reputatieschade veroorloven. Om onze zorgvuldig opgebouwde dienstverlening te beschermen en te waarborgen zijn onze diensten en producten beschermd. Wij investeren doorlopend in een compleet en kwalitatief aanbod. Alle producten op deze pagina's worden met zorg en toewijding geselecteerd en geproduceerd. Dat maakt een merk nu en in de toekomst sterk!

Ons team staat voor u klaar, altijd!

Vragen en problemen bespreekt u het liefst met uw vertrouwde adviseur. Samen komt u sneller tot een doeltreffende oplossing of passend alternatief. Ons complete team >

Garantietermijnen

Wettelijk heeft u 1 jaar garantie op uw aankoop. Dit geldt voor de meeste producten, zoals lampen, stoelen, maatwerk meubels of halffabrikaten zoals keukenfronten. Bij complete keukens breiden we deze garantie op de keukenmeubels uit naar 5 jaar, en verdubbelen we de garantie op keukenapparatuur (Quooker en Bora) naar 2 jaar.

Er kan geen garantie worden gegeven als gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist onderhoud of installatie, (de)montage, wijziging of reparatie door de afnemer of derden. Er wordt ook geen garantie wordt gegeven op geleverde producten die niet nieuw waren op het moment van levering (showroommodellen), producten of onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend of in geval van product specifieke eigenschappen (zoals de natuurlijke werking van hout). Op alle houten onderdelen geldt een beperkte garantie. Deze beperkt zich uitsluitend tot productiefouten

Wij selecteren onze materialen op kwaliteit. Deze zijn vaak te renoveren of te repareren. Zo kunnen we na het verstrijken van de garantieperiode ook service blijven verlenen. We zullen dan in veel gevallen een korting op onderdelen of werkzaamheden geven die in verhouding staat tot de (verstreken) economische levensduur van het product. 

Helder en leesbaar

Algemene Voorwaarden

Heldere voorwaarden, leesbaar opgesteld. Voor iedere fase van uw bestelling.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOUTMERK B.V.

Artikel 1 – Definities

Houtmerk: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Houtmerk B.V. (KvK-nummer: 68307756) is de ontwerper, leverancier en monteur van de producten.

Opdrachtgever: de koper en Opdrachtgever van Houtmerk, dan wel ieder die met Houtmerk een overeenkomst aangaat.

Partijen: Houtmerk en de Opdrachtgever tezamen.

Werkplaats: de plaats waar Houtmerk de werkzaamheden verricht.

Maatwerkproducten: producten waaraan gepersonaliseerde elementen worden toegevoegd door Houtmerk en wordt aangepast aan de wensen van de Opdrachtgever.

Niet-maatwerkproducten: producten waaraan Houtmerk geen gepersonaliseerde elementen heeft toegevoegd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes die afkomstig zijn van Houtmerk.
 2. De algemene voorwaarden worden door Houtmerk fysiek of digitaal aan de Opdrachtgever overhandigd. De algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.houtmerk.nl.

Artikel 4 – Offerte

 1. De offertes van Houtmerk zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is vermeld.
 2. De offerte vermeldt, voor zover mogelijk, een omschrijving van de werkzaamheden, de producten, de levertijd en de prijs. Offertes zijn gedurende 30 dagen geldig.
 3. De werkzaamheden die niet worden genoemd in de offerte, vallen buiten de afgesproken prijs.
 4. Benodigde materialen ten behoeve van installatie van keukenapparatuur (zoals leidingwerk voor vaatwasser en Quooker), vallen buiten de afgesproken prijs en komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Houtmerk behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen ten opzichte van de eerste offerte, voor zover deze wijzigingen geen wezenlijke veranderingen van de werkzaamheden teweeg brengen.
 6. De offerte van Houtmerk is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist dan wel onvolledig blijkt te zijn, behoudt Houtmerk zich het recht voor om de prijs en de levertijd aan te passen.
 7. De ontwerpen, tekeningen, schetsen en/of afbeeldingen in de offertefase zijn illustratief van aard. Indien de ontwerpen, tekeningen, schetsen en/of afbeeldingen in een later stadium worden aangepast, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan de verouderde versies van de ontwerpen, tekeningen en schetsen.

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Houtmerk en een Opdrachtgever komt slechts tot stand indien de offerte van Houtmerk door de Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard.
 2. Afwijking van de algemene voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk met Houtmerk overeengekomen te worden.

Artikel 6 – Levertijd

 1. Voor Niet-maatwerkproducten hanteert Houtmerk een levertijd van 10 weken.
 2. Voor Maatwerkproducten hanteert Houtmerk geen standaard levertijd. Omdat de levertijd van Maatwerkproducten afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, stelt Houtmerk een zo nauwkeurig mogelijke levertijd vast. Deze levertijd is slechts een indicatie waaraan de Opdrachtgever geen rechten kan ontlenen.
 3. Als de levertijd niet wordt gehaald, dan brengt Houtmerk de Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte. Houtmerk wordt in dat geval een extra termijn gegund om te leveren.
 4. Indien de levertijd wordt vertraagd door omstandigheden die voor rekening behoren te komen van de Opdrachtgever (zoals een te late betaling of de slechte bereikbaarheid van de Werkplaats), kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan de door Houtmerk afgegeven levertijd. Bij vertraging van de levertijd kan Houtmerk de levering mogelijk in delen worden uitgevoerd. De kosten voor deellevering (zoals voorrij- en installatiekosten) zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Houtmerk geleverde en nog te leveren producten blijven eigendom van Houtmerk totdat de Opdrachtgever alle vorderingen van Houtmerk, ook uit hoofde van andere overeenkomsten, waaronder toekomstige, alsook vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de overeenkomst, volledig heeft voldaan.
 2. Houtmerk mag de zaken terug nemen indien de Opdrachtgever in gebreke is met tijdige nakoming van zijn verplichtingen dan wel in betalingsmoeilijkheden dreigt te gaan verkeren. Hiertoe heeft Houtmerk vrije toegang tot de locatie waar het geleverde zich bevindt.

Artikel 8 – Betaling

 1. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, is de betalingstermijn 30 dagen vanaf factuurdatum.
 2. Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn door Houtmerk is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en maakt Houtmerk aanspraak op de wettelijke handelsrente. Na eerste sommatie komen de door Houtmerk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van de Opdrachtgever. 

Artikel 9 – Rechten en plichten van Houtmerk

 1. Houtmerk draagt zorg voor het deugdelijk uitvoeren van de werkzaamheden. De producten worden deugdelijk en conform de overeenkomst door Houtmerk geproduceerd en/of geleverd.
 2. Houtmerk wijst de Opdrachtgever tijdig op de verplichting om de Werkplaats geschikt te maken voor het uitvoeren van de werkzaamheden en het leveren van de producten.
 3. Houtmerk is bevoegd om (een gedeelte van) de werkzaamheden door een derde te laten uitvoeren. 

Artikel 10 - Rechten en plichten van de Opdrachtgever

 1. Indien de Opdrachtgever een product koopt dat door de Opdrachtgever zelf moet worden gemonteerd, draagt de Opdrachtgever zorg voor de montage.
 2. Indien de Opdrachtgever een product koopt dat door de Opdrachtgever zelf is gemonteerd, en dit product wordt retour gestuurd of wordt op verzoek van de Opdrachtgever aangepast door Houtmerk, draagt de Opdrachtgever zorg voor de demontage en de eventuele tweede montage. Het recht van de Opdrachtgever om het product retour te sturen, vervalt indien het product is beschadigd. 
 3. De Opdrachtgever is verplicht om Houtmerk tijdig te informeren over feiten en omstandigheden die van invloed zijn om de uitvoering van de werkzaamheden.
 4. De opdrachtgever is verplicht om Houtmerk te voorzien van juiste informatie over de maten in de woning, zodat Houtmerk op een juiste manier kan inmeten. Indien het inmeten is uitgesteld, behoudt Houtmerk zich het recht voor om de uiteindelijke opleverdatum ook uit te stellen. Daarnaast behoudt Houtmerk zich het recht voor om de productie van maatgevoelige onderdelen op te schorten totdat Houtmerk over de benodigde maten beschikt.
 5. De Opdrachtgever is verplicht om Houtmerk te voorzien van juiste informatie over de positionering van aansluitingen op de installatietekening. Indien de installatietekening ontbreekt of de informatie over de positionering is onjuist, komt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtgever is verplicht om de Werkplaats gereed te maken voor het uitvoeren van de werkzaamheden en het leveren van de producten. Dit houdt is dat de Werkplaats leeggeruimd moet zijn.
 7. De Opdrachtgever is verplicht om de oppervlakken en inboedel in de Werkplaats voldoende te beschermen, zodat de kans op schade aan de oppervlakken en inboedel zo veel mogelijk wordt beperkt.
 8. De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste luchtvochtigheid (40-45%) en vlakke en waterpas-afgewerkte oppervlakken.
 9. Indien de werkzaamheden van derden op de Werkplaats worden vertraagd, dan is de Opdrachtgever verplicht om Houtmerk hiervan op de hoogte te stellen, uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de werkzaamheden van Houtmerk. Vertragingen binnen deze termijn kunnen resulteren in verschuiving van de werkzaamheden van Houtmerk.
 10. Indien de Werkplaats bij het eerste meetmoment niet volledig gereed is (bijvoorbeeld door een vertraging van de werkzaamheden van derden), zal Houtmerk een aanvullend meetmoment voorstellen. De kosten voor dit aanvullende meetmoment komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 11. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Werkplaats goed en tijdig bereikbaar is. Indien de toegang tot de Werkplaats wordt bemoeilijkt door bijzondere omstandigheden, informeert de Opdrachtgever Houtmerk tijdig over deze bijzondere omstandigheden. De kosten voor de extra hulpmiddelen (zoals een kraan) die nodig zijn voor de bereikbaarheid van de Werkplaats, als ook een eventuele vergunning hiervoor, komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 12. Indien de Opdrachtgever en Houtmerk zijn overeengekomen dat Houtmerk (of een derde) een tijdelijke oplossing faciliteert (zoals door middel van een noodkeuken), komen de kosten voor levering en installatie hiervan voor rekening van de Opdrachtgever.
 13. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de werkzaamheden van derden op de Werkplaats (zoals die van een loodgieter) tijdig gebeuren, zodat de werkzaamheden van Houtmerk en de levering van producten hierdoor niet worden vertraagd of worden bemoeilijkt.
 14. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat er op de Werkplaats geen werkzaamheden door derden worden verricht, zodat de werkzaamheden van Houtmerk en de levering van producten hierdoor niet worden vertraagd of worden bemoeilijkt.

Artikel 11 – Wijzigingen, meer- en minderwerk

 1. Indien de ontwerpen, tekeningen, schetsen en/of afbeeldingen op verzoek van de Opdrachtgever worden aangepast door Houtmerk, is de nieuwe versie van de ontwerpen, tekeningen en schetsen leidend.
 2. Houtmerk en de Opdrachtgever kunnen meer- en minderwerk overeenkomen.
 3. Indien Houtmerk genoodzaakt is om een product te vervangen, levert Houtmerk eenzelfde product aan de Opdrachtgever. Is levering van eenzelfde product onmogelijk, levert Houtmerk, in goed overleg met de Opdrachtgever een vergelijkbaar product. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met het vergelijkbare product, dan behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om dit product buiten de overeenkomst te laten. De kosten en montage van een vervangend product komen in dat geval voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Indien Houtmerk op verzoek van de Opdrachtgever meerwerk heeft verricht, is de Opdrachtgever verplicht om hiervoor een redelijke vergoeding te betalen.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Houtmerk blijkt dat de omvang of inhoud van de overeenkomst aangepast moet worden om het overeengekomen resultaat te bereiken, is de Opdrachtgever verplicht om hiervoor een redelijke vergoeding te betalen.
 6. Indien tijdens de technische realisatiefase blijkt dat de overeengekomen werkzaamheden technisch niet haalbaar zijn, dan behouden Partijen zich het recht voor om dit gedeelte van de werkzaamheden buiten de overeenkomst te laten. 
 7. Indien Houtmerk en de Opdrachtgever een vaste prijs overeen zijn gekomen, informeert Houtmerk de Opdrachtgever tijdig over bijkomende kosten.
 8. Extra kosten die ontstaan door onvoorziene omstandigheden die door Houtmerk hersteld moeten worden, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 12 – Oplevering, aansprakelijkheid en schade

 1. Indien de Opdrachtgever constateert dat het werk of het product gebrekkig is, dient de Opdrachtgever Houtmerk binnen 2 weken op de hoogte te stellen van het gebrek. Houtmerk wordt alsdan in de gelegenheid gesteld om het gebrek te herstellen, tenzij het gebrek niet voor rekening van Houtmerk behoort te komen. De Opdrachtgever is verplicht om (qua tijd en ruimte) zijn medewerking aan het herstel van de schade te verlenen.
 2. Indien de Opdrachtgever een product heeft gekocht dat door de Opdrachtgever zelf is gemonteerd, is Houtmerk niet aansprakelijk voor schade aan het product die is ontstaan door gebrekkige montage en/of demontage.
 3. Indien de Opdrachtgever een product heeft gekocht dat door de Opdrachtgever zelf is gemonteerd, is Houtmerk niet aansprakelijk voor de schade aan oppervlakken en/of inboedel die is ontstaan door de montage en/of demontage van het product. Eventuele herstelkosten in dat kader, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Houtmerk oppervlakken en/of inboedel binnen de Werkplaats zijn beschadigd, is Houtmerk, voor zover redelijk, aansprakelijk voor de schade. Indien de schade aan oppervlakken en/of inboedel is ontstaan doordat deze onvoldoende zijn beschermd door de Opdrachtgever, is Houtmerk niet aansprakelijk voor de schade.
 5. Houtmerk is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die Houtmerk niet kende of behoorde te kennen.
 6. Het onmiddellijk openen van de vaatwasserdeur na het beëindigen van het programma kan leiden tot vochtschade aan uw keuken. Wij adviseren de deur tijdens het programma en nadien 15 tot 30 minuten gesloten te houden. Het negeren van deze richtlijn kan resulteren in schade aan keukenbladen en gefineerde, gelakte of geprofileerde keukendeuren, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.
 7. Materialen, modellen en kleuren worden door Houtmerk op de website en in de showroom zo nauwkeurig mogelijk gepresenteerd, maar gelden slechts ter aanduiding. Vanwege het feit dat Houtmerk veelal gebruik maakt van natuurlijke producten, zijn alle producten uniek en bevatten verschillende uiterlijke kenmerken. Hieraan kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 13 – Herroeping en ontbinding

 1. De Opdrachtgever kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van Niet-maatwerkproducten binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen.
 2. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product dat door de Opdrachtgever zelf is gemonteerd herroept, zorgt de Opdrachtgever voor de demontage van dit product.
 3. Voor zover de overeenkomst ziet op Maatwerkproducten, heeft de Opdrachtgever geen recht op annulering en/of retournering van Maatwerkproducten.
 4. Houtmerk is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Houtmerk kan worden gevergd.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is wegens een oorzaak die buiten de risicosfeer van Partijen valt, dan zijn Partijen voor die periode van hun verplichtingen ontheven.
 2. De volgende omstandigheden gelden als overmacht indien zij de nakoming onmogelijk of onnodig moeilijk maken: onvoorziene gebeurtenissen, zoals een pandemie, brand, oorlog, mobilisatie of terroristische aanslagen; wijzigingen in regelgeving; valutabeperkingen; revolutie of onrust; onvoldoende transport mogelijkheden; algeheel schaarste van materialen; beperkingen in elektriciteitsgebruik etc. en schaarste of vertraging van de leveringen van toeleveranciers als gevolg van één van voornoemde omstandigheden.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Houtmerk de auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op de door Houtmerk verstrekte tekeningen, schetsen, ontwerpen, afbeeldingen en/of offertes. Uitsluitend Houtmerk is rechthebbende van de intellectueel eigendomsrechten op haar Niet-maatwerkproducten.
 2. Zonder schriftelijke toestemming van Houtmerk, mogen de Niet-maatwerkproducten, Maatwerkproducten, tekeningen, schetsen, ontwerpen, afbeeldingen en/of offertes van Houtmerk niet worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt, geëxploiteerd of tentoon worden gesteld. Ook het gebruik van eventueel door Houtmerk toegepaste bedrijfsgeheimen is uitsluitend aan Houtmerk voorbehouden.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Laatst gewijzigd 31 mei 2024